>186473260 MTELSHLNPRRYPDPSIRSFDPRFDALRLASASVECLYQGARWSEGPVWFGDGRYVLWSDIPNNRILRWDEETGAVTPFRRPSGNANGNTRDREGRLVTCEHLTRRVTRTEYDGSITVIADRYQGKRFNSPNDLVVKSDGSIWFTDPSFGIDSFYEGEKQEPELPQNVYRVDGQTGEVTMVCDEVIGPNGLAFSPDESVLYIVESRSKPRTIRAFDVAGDGRSLTNNRVLIDAQQGTPDGFRVDIHGNLWCGWGMGTDELDGVRVFSPGGEALGHIALPERCANVCFGGRHRNRLFMAASHGLYSLYVNTQGVCGG