>241203100 MQSGLYVSLSSQMALEKRLNTIADNMANVNTTGFRATEVKFDEMVAATKNKLNTKVAFVSQGNDYLNEGNGELQHTGNMLDFAIKGDAWFALDTPAGRVLTRDGRFTIKDTGELVSIRGYPVLDAGGAPIQLNTKGGEPAVGTDGIIYQADRQVASLGLFEADISKGYLRYENSGIMTTDQPRAVVDRFNVGVEQGYLENSNVNAMREITQLIEVNRAFESVSSLMRDSEDSFKEAVQTLGGSR