>241205632 MFVIIQAHEYQKYAAVLDQMFRLRKKVFADTLGWDVPVIGPYERDSYDSLAPAYLVWCNDSRTRLYGGMRLMPTTGPTLLYDVFRETFPDAANLIAPGIWEGTRMCIDEEAIAKDFSNVDAGRAFSMMLLALCECALDHGIHTMISNYEPYLKRVYKRAGAEVEELGRADGYGKYPVCCGAFEVSDRVLRKMRAALGLTLPLYVRHVPARSVVTQFLEMAA