>241206858 MADLGISHAHVNQYGSVPTKKPLTTRHRLQTMLHGAIFTAAFLFVVAMVCGVVG