>241258817 MWREIRPDERFEIDVDGYRVVAYSFGTGSETVFCLNGGPGLPCDYLREAHSCLIDKGYRVVAFDQLGTGASDRPDDLSLWTIGRYVEETETVRKALGLGKVHMLGHSWGGWLAIEYAVTYPENLKTLILEDTVADMPHLISELERLRAALGPETVSMMQKHEAQGTYNHPEYLAAVTILNYRHVCRLPEWPAPVRRSLDDWNMAPYETMQGPNEFLYIGNLKDWNRIPDLPRLTLPVLITTGEHDELTPACALRMKLALPNAELKVFANASHMPFYENPQDYYPALLDFLARHEAG