>241258825 MKIEDVVRNAFAMPLTSPSYPPGPYRFVNREYMIITYRTDPEALRRVVPEPLQFDEPLVKYEFIRMPDSTGFGDYTESGQVIPVTYEGVHGGYVHSMYLNDDAPIAGGREIWGFPKKLAEPSLTSVKDALVGTLDYGGQRVATATMGFKHRTLDKAKILESLKQPNFMLKIIPHVDCTPRICELVRYYLEDLTVKGAWEGPGALALFPHALAPVADLPVLEVKSAIHILSDLTLGLGEVVHDYLAK