>241518215 MRAPTGSVTGLCSASATMFAVGMAFLGYWGVYEHGAWHSFDYFVMGLAIIGFAALGSVPWIVTTPVAEDDADKVVVARRAMVLGTALIWMAVCIALFT