>241518229 MAMQRAPENPYLAARQEWNERYGSYVRAAAAWRVVGMIALAMAVIGFVYALYLSTQVKLVPYIVEVDKLGTSVSAGFPQQIEYADPRVVRATLGGFVTSFRSVTPDAVVQKQYIDRTYALLRTSDPSTEKINAWFRGNSPFEKAKNATVAIEVSNIVALSNQSYQIDWTEFERDRKGKETGTRRYRGIATVTLTAPQDEGVIRLNPIGLYLKDFEWTAQL