>59714102 MTNHIEYKKNQIIASSEIDDLIFMSAPQEWSLEEQKEIQDKLVREAFHFHYNRNEKYRNYCISQHINENLHSIDEIPVFPTSIFKHMKFHTVSMGDIENWHTSSGTQGIKSCIARDRLSIERLLGSVNFGMKYVGNWFEHQMELVNLGPDRFSASNVWFKYVMSLVELLYPTVFTVNNDKIDFEETVNHLYRINNSNKDICLIGPPFFVSLLCQYMKENNIEFKGENRLHVITGGGWKSNENSSLNRQDFNQLIMDTFQLDNVNQIRDTFNQVELNTCFFEDEFQRKHVPPWVYARALDPETLKPVADGELGLLSYMDASSTAYPAFIVTDDIGIVREIREPDPYPGVTVEIVRRLNTRAQKGCALSMASFIQSTI