>59714117 MKSSDILLGKLNTEFKTVSAMIEIYCKKHHNATHLCEECQQLMDYAEVRLDRCPYGENKPTCNTCPIHCYKPEPKEQMRLVMRFSGPRMLLHHPILAIRHLLSEKRTVVDKPQPNASNRHIRLKNGNKK